กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

หน้าหลัก

บุคลากร

โครงสร้างการดำเนินงาน

ตารางสอน

ผลงาน

ภาพกิจกรรม

ภาพการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

พิพิธภัณฑ์นิทรรศการ

พิพิธภัณฑ์หิน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สพม.สุรินทร์

โรงเรียนสิรินธร

ประชาสัมพันธ์สิรินธร

สอบธรรมสนามหลวง

การติดต่อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนสิรินธร 360 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ 044-511189